Zorgverzekeraars: maandelijkse bijdrage voor zorgaanbieders

Tandartsen, fysiotherapeuten en andere zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten kunnen van zorgverzekeraars een maandelijkse continuïteitsbijdrage krijgen. Zorgaanbieders ontvangen de bijdrage voor het deel van de omzet dat daalt door de coronacrisis. De bijdrage is gebaseerd op de normale omzet die zorgverzekeraars zouden vergoeden uit de basisverzekering en aanvullende verzekering, en ligt voor de meeste zorgaanbieders tussen 75% en 87%.


Voor wie is deze regeling?

De regeling is voor zorgaanbieders met een jaarlijkse omzet lager dan 10 miljoen euro. De financiële steun is bedoeld als compensatie voor omzetverlies tijdens de coronacrisis. Voor zorgaanbieders met een omzet hoger dan 10 miljoen euro volgt een aparte regeling. Deze is op 1 juli gereed en gaat met terugwerkende kracht in op 1 maart 2020.
De regeling geldt niet voor zorgaanbieders die direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten en andere acute zorg en voor Wlzā€gefinancierde langdurige zorg. Met hen worden afzonderlijke afspraken gemaakt.

Wat houdt de regeling in?

Zorgverzekeraars gaan een maandelijkse continuïteitsbijdrage verstrekken aan zorgaanbieders. De zorgverzekeraars willen met deze maatregel bereiken dat zorgaanbieders hun lopende kosten, zoals personeels- en huisvestingkosten, kunnen blijven opbrengen en op korte en langere termijn zorg kunnen blijven geven.
De bijdrage ligt voor de meeste zorgaanbieders tussen de 75% en 87% van de zorgkosten die onder normale omstandigheden door zorgverzekeraars wordt vergoed. Het precieze percentage verschilt per sector.

Inhaaleffecten

De continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraars hoef je principe niet terug te betalen, maar wordt wel verrekend met de productie in de maanden dat deze van toepassing is. Als je bovendien achteraf meer omzet draait door inhaaleffecten, wordt dat ook verrekend. Hiervoor is gekozen om ervoor te zorgen dat ‘de zorgkosten niet hoger zijn dan in de situatie zonder vraaguitval ten gevolge van de coronacrisis’, aldus de verzekeraars, die de bijdrages uit hun reserves betalen.

Wat zijn de voorwaarden?

Zorgaanbieders moeten zich in eerste instantie wenden tot zorgverzekeraars voor ze gebruik kunnen maken van coronaregelingen van het Rijk. Over de omzetdaling die overblijft na aftrek van de vergoeding voor zorgverzekeraars kun je wel een aanvraag doen voor een rijksregeling. Het gaat dan om het deel dat patiënten in een normale situatie zelf zouden betalen, in plaats van de verzekeraar.
Stelregel is: pas als zorgaanbieders niet in aanmerking komen voor de regeling van de zorgverzekeraars kunnen ze aankloppen bij de overheid. Als blijkt dat het inkomen onder de sociaal minimum blijft en zorgaanbieders aan de voorwaarden voldoen, kunnen ze bijvoorbeeld van de Tozo gebruikmaken. Als zorgaanbieders na de regeling van de zorgverzekering voldoen aan de voorwaarden van de NOW, kunnen zij zich melden bij het UWV om een aanvraag voor steun in te dienen. Ook kunnen enkele zorgaanbieders aanspraak maken op de TOGS.
Zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders komen in aanmerking als ze zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering.

Hoe doe ik een aanvraag?

De regeling wordt vanaf 15 mei 2020 gefaseerd opengesteld voor verschillende groepen zorgaanbieders. De regeling werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart. Veel zorgaanbieders met acute financiële problemen kunnen sinds april al een vooruitbetaling aanvragen. Voor gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders gelden hiervoor verschillende voorwaarden.

Meer over deze financiële steun: 

Coronavirus COVID-19

Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.

Rijksoverheid-logo- Houd 1,5 meter afstand.
- Vermijd drukte.
- Werk zoveel mogelijk thuis.
- Was vaak uw handen.
- Verkoudheidsklachten? Blijf thuis.

[ Alle overheidsinformatie over corona ]

Nieuws SCOB


Nieuwe Stichting Centraal Ondernemersloket Bollenstreek voor hulp en informatie over het voorzetten of netjes beëindigen van je bedrijf.


Nieuws in landelijke media


De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wijziging in de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs). De wijziging geeft gemeenten de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. 


Bedrijven die voor een grote reorganisatie staan en gebruikmaken van de verlengde NOW, moeten vanaf vandaag rekening houden met de aanvullende voorwaarden uit het nieuwe noodpakket.