Rijksoverheid: omzetschaderegeling voor sierteelt, voedingstuinbouw en frites-aardappeltelers

Voor zzp'er en mkb-bedrijven (met en zonder personeel)

Ondernemers in de sierteeltsector en delen van de voedingstuinbouw met een forse omzetdaling kunnen aanspraak maken op een aanvullend steunpakket van 600 miljoen euro. Binnen deze omzetschaderegeling valt de eerste 30% van de totale omzet- of brutowinstdaling onder het ondernemersrisico, de overige 70% wordt door de staat gecompenseerd.
Aanvragen kan vanaf 30% minder omzet of bruto winst. Groothandelsbedrijven rekenen niet met de omzetdaling maar met de daling van de brutowinst. Voor frites-aardappeltelers reserveert de overheid nog eens 50 miljoen euro.


Waarom een aparte regeling?

Bedrijven in deze sectoren hebben het moeilijk nu de export grotendeels stil ligt en horecabedrijven gesloten zijn. De omzetschaderegeling is nodig omdat ondernemers in deze sector te maken hebben met doorlopende vaste lasten en productiekosten: teelt en oogst kunnen niet zomaar worden stilgelegd. Met de generieke maatregelen was deze groep bedrijven niet geholpen.Bedrijven in deze sectoren hebben het moeilijk nu de export grotendeels stil ligt en horecabedrijven gesloten zijn. De omzetschaderegeling is nodig omdat ondernemers in deze sector te maken hebben met doorlopende vaste lasten en productiekosten: teelt en oogst kunnen niet zomaar worden stilgelegd. Met de generieke maatregelen was deze groep bedrijven niet geholpen.

Voorwaarden

 • Om aanspraak te kunnen maken ondernemers aantoonbaar schade hebben als gevolg van de overheidsmaatregelen om het coronavirus te bestrijden.Alleen bedrijven die in de kern gezond zijn en geen surseance van betaling hebben aangevraagd komen in aanmerking.
 • Je bedrijf stond op 12 maart 2020 ingeschreven bij KVK.
 • Je hebt een fysieke vestiging.
 • Er mag geen sprake zijn van overcompensatie door het stapelen van regelingen.
 • Je vraagt geen ontslag aan voor je werknemers om bedrijfseconomische redenen, houdt personeel zoveel mogelijk in dienst, houdt de loonsom gelijk en betaalt werknemers door. Dit geldt voor alle contractvormen.
 • In de periode 12 maart tot en met 11 juni 2020 moet bij sierteelt- en voedingstuinbouw-bedrijven sprake zijn van een acute vraaguitval van bederfelijke producten, terwijl de kosten doorlopen. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op de omzetdaling en wordt gemeten door de omzet te vergelijken met de gemiddelde omzet in dezelfde periode in de 3 voorgaande jaren (2017-2019).
 • Voor groothandelsbedrijven in de voedingstuinbouw geldt dat, om in aanmerking te komen, 75% van de omzet betrekking moet hebben op leveringen aan foodservices (horeca) binnen de EU.
 • De regeling geldt ook voor groothandelsondernemingen in de sierteelt. Bij hen wordt de tegemoetkoming gebaseerd op de gederfde bruto winst van 12 maart t/m 11 juni 2020.
 • Gespecialiseerde wegtransporteurs van bloembollen, sierplanten, perkplanten, potplanten, snijbloemen, heesters en boomkwekerijgewassen die transporteren van telers naar veilingen en groothandelaren vallen ook binnen de regeling. Zij krijgen een tegemoetkoming op basis van de gederfde omzet van 12 maart t/m 11 juni 2020.
 • Voor veilingen van sierteeltproducten wordt gekeken naar gederfde provisies en gederfde opbrengt van relevante heffingen aan de leden.
 • De regeling is bedoeld als aanzienlijke tegemoetkoming, niet als volledige schadeloosstelling.

Per onderneming geldt een maximum op basis van omzetcategorie. AanvragenRVO handelt de aanvragen af. Binnen 5 werkdagen na je aanvraag verstrekt RVO een voorschot (de helft van de tegemoetkoming). Dit wordt achteraf verrekend met de definitieve tegemoetkoming. Deze ontvang je binnen 8 weken na het compleet en juist aanleveren van de bewijslast. Als het budget van 600 miljoen overschreden wordt, worden alle tegemoetkomingen procentueel verlaagd.Je kunt tot en met 4 juni 2020 bij RVO een aanvraag doen met e-Herkenning Niveau 1 of hoger.

Friet-aardappeltelers

Voor frites-aardappeltelers reserveert de overheid nog eens 50 miljoen euro. Dit geld is bedoeld als compensatie voor de hoeveelheid fritesaardappelen uit 2019 die ze in opslag hebben, maar niet meer tot frites verwerkt kunnen worden of niet aan groothandels en detailhandels kunnen worden verkocht.

Voorwaarden:

 • De compensatie is bepaald op basis van de kilo’s niet tot frites verwerkte fritesaardappelen die telers laten afvoeren. Weegbonnen, vrachtbrieven en facturen dienen als bewijslast dienen dat deze aardappelen niet tot frites zijn verwerkt.
 • De maximale compensatie per kilo is 0,06 euro. De uiteindelijke prijs per kilo wordt vastgesteld nadat bewijslast is aangeleverd. Dat kan tot 15 september 2020.
 • Als in totaal voor meer dan 833.000 ton aardappelen compensatie wordt aangevraagd, daalt de maximale compensatie per kilo.

Coronavirus COVID-19

Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.

Rijksoverheid-logo- Houd 1,5 meter afstand.
- Vermijd drukte.
- Werk zoveel mogelijk thuis.
- Was vaak uw handen.
- Verkoudheidsklachten? Blijf thuis.

[ Alle overheidsinformatie over corona ]

Nieuws SCOB


Nieuwe Stichting Centraal Ondernemersloket Bollenstreek voor hulp en informatie over het voorzetten of netjes beëindigen van je bedrijf.


Nieuws in landelijke media


De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wijziging in de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs). De wijziging geeft gemeenten de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. 


Bedrijven die voor een grote reorganisatie staan en gebruikmaken van de verlengde NOW, moeten vanaf vandaag rekening houden met de aanvullende voorwaarden uit het nieuwe noodpakket.